Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"than cám nhập khẩu", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 26/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Thông báo mời thầu: Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"phụ tùng xích gầu xiên vận chuyển clinker", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 01/03/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Căn cứ Báo cáo Tổng Giám đốc V/v gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá đơn hàng: Cung cấp Magnesia-Alumina Spinel điện chảy đã được phê duyệt
Căn cứ Báo cáo Tổng Giám đốc V/v gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá đơn hàng: Cung cấp Magnesite 97 điện chảy đã được phê duyệt
Căn cứ Báo cáo Tổng Giám đốc V/v gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá đơn hàng: Cung cấp Chất kết dính đã được phê duyệt
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"đá vôi nguồn xa năm 2019", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 20/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Chất kết dính", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Magnesite 97 điện chảy", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Magnesia-Alumina Spinel điện chảy", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/02/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Căn cứ thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) phát hành ngày 22/01/2019 của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch v/v mời thầu gói thầu "Cung cấp con lăn các loại"
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh