Kết quả đấu thầu gói (Cung cấp Magnesite 96 thiêu kết) (16/11/2018 7:02:22 SA)
Kết quả đấu thầu gói (Cung cấp Magnesite 96 thiêu kết)
1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH vật liệu chịu lửa 79.
2. Giá trúng thầu: 6.923.070.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
Thời gian thực hiện hợp đồng: Trước ngày 31/12/2018 hoặc theo nhu cầu thực tế sản xuất của Nhà máy VLCL kiềm tính Việt Nam.