Thông báo mời đấu thầu (thuê bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền) (21/12/2018 3:33:00 CH)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê thuê bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền lên phương tiện và vận chuyển đá xây dựng đến cầu rót đổ xuống xà lan năm 2019 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 24/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thông báo mời đấu thầu:

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê thuê bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền lên phương tiện và vận chuyển đá xây dựng đến cầu rót đổ xuống xà lan năm 2019 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 24/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu: 11h00' ngày 26/12/2018

Thời gian mở thầu: 11h10' ngày 26/12/2018

 

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng KHCL - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3821.080          FAX: 0220.3821.098

Email: vannhan1986@gmail.com

Hotline: 0904.036.555