Kết quả gói thầu(Cung cấp dầu FO-1%S), kết quả các gói thầu P.Kế Hoạch Chiến Lược (04/01/2019 7:41:00 SA)
Kết quả gói thầu(Cung cấp dầu FO-1%S), kết quả các gói thầu P.Kế Hoạch Chiến Lược
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH hỗ trợ & phát triển khoa học công nghệ Ngọc Minh Châu.
2. Phạm vị cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Dầu FO-1%S nhập khẩu từ Malaysia, Austrlia.
- Tổng số lượng: 1.300 tấn.
- Tổng trị giá trúng thầu: 14.625.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm hai năm triệu đồng)
 
Kết quả các gói thầu - Phòng Kế Hoạch Chiến Lược
I.Khai thác đá vôi đỉnh 4 và đỉnh phía Đông Nam mỏ Áng Dâu năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác đá vôi đỉnh 4 và đỉnh phía Đông Nam mỏ Áng Dâu năm 2019
- Tổng số lượng: 909.000 tấn.
- Tổng trị giá trúng thầu: 24.597.540.000đồng (Hai mươi bốn tỷ,năm trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu được khai thác từ đỉnh số 4 và đỉnh núi phía đông nam mỏ Áng Dâu về trạm đập CT 11 năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu được khai thác từ đỉnh số 4 và đỉnh núi phía đông nam mỏ Áng Dâu về trạm đập CT 11 năm 2019
- Tổng số lượng: 600.000 tấn.
- Tổng trị giá trúng thầu: 12.342.000.000 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.Bốc xúc, vận chuyển đá phi nguyên liệu tại khu vực cos+70m đến cos+ 90 m đỉnh số 1 và khu vực cos + 50 m đỉnh núi phía đông nam mỏ Áng Dâu về trạm nghiền sàng đá xây dựng Hoàng Thạch năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tuấn Sơn 558
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Bốc xúc, vận chuyển đá phi nguyên liệu tại khu vực cos+70m đến cos+ 90 m đỉnh số 1 và khu vực cos + 50 m đỉnh núi phía đông nam mỏ Áng Dâu về trạm nghiền sàng đá xây dựng Hoàng Thạch năm 2019  .
- Tổng số lượng: 596.810 m3.
- Tổng trị giá trúng thầu: 18.381.748.000 đồng (Mười tám tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm bốn tám nghìn đồng)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi đỉnh số 1 Núi Han năm 2019.
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Đức Dương
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi đỉnh số 1 Núi Han năm 2019.
- Tổng số lượng: Khai thác 654.583 tấn,  Bốc xúc, vận  chuyển 154.583 tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 17.156.594.180 đồng (Mười bảy tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn, một trăm tám mươi đồng)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi silic làm phụ gia xi măng tại đỉnh số 2 mỏ Núi Han năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi silic làm phụ gia xi măng tại đỉnh số 2 mỏ Núi Han năm 2019.
- Tổng số lượng: Khai thác,  bốc xúc, vận  chuyển 180.000 tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 7.603.200.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm linh ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi và nguồn đất giàu silic tại khu vực Tây bắc mỏ Núi Han năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Đức Dương
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi và nguồn đất giàu silic tại khu vực Tây bắc mỏ Núi Han năm 2019.
- Tổng số lượng: Khai thác,  bốc xúc, vận  chuyển đá vôi 228.000 tấn. Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đất giàu silic: 30.000  tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 10.798.590.000 đồng (Mười tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét mỏ G5 năm 2019.
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đức Thiện
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét mỏ G5 
- Tổng số lượng: Khai thác, bốc xúc, vận  chuyển 100.000 tấn đá vôi, 60.000 tấn đá sét.
- Tổng trị giá trúng thầu: 5.446.100.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm nghìn đồng chẵn)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét  khu vực mỏ G2, mỏ G4 năm 2019.
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tuấn Sơn 558
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét  khu vực mỏ G2, mỏ G4
- Tổng số lượng: Khai thác,  bốc xúc, vận  chuyển 100.000 tấn đá vôi, 98.500 tấn đá  sét.
- Tổng trị giá trúng thầu: 5.829.065.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, không trăm sáu mươi năm nghìn đồng chẵn)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX.Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét khu vực E, F năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP Đức Thiện
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi, đá sét khu vực E, F
- Tổng số lượng: Khai thác,  bốc xúc, vận  chuyển 220.000 tấn đá vôi, 60.000 tấn đá sét.
- Tổng trị giá trúng thầu: 9.115.700.000 đồng (Chín tỷ, một trăm mười lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X.Khai thác, xúc bốc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng năm 2019.
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Triệu Vương
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Khai thác, xúc bốc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng .
- Tổng số lượng: Khai thác,  bốc xúc, vận  chuyển 470.000 tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 10.944.890.000 đồng (Mười tỷ, chín trăm bốn bốn nghìn,tám trăm chín mươi đồng chẵn)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI.Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại Đỉnh A2 năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty CP Tuấn Sơn 558
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại Đỉnh A2 năm 2019.
- Tổng số lượng: Khai thác 447.240 tấn;  bốc xúc, vận  chuyển 120.000 tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 14.082.314.400 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, ba trăm mười bốn nghìn, bốn trăm đồng chẵn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XII.Thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568; Công ty cổ phần Đức Thiện; Công ty cổ phần Đức Thành
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2019.
- Tổng số lượng: 800.822 tấn
- Tổng trị giá trúng thầu: 27.596.966.778 đồng (Hai mươi bảy tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, bảy trăm bảy mươi tám đồng)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII.Thuê Bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền lên phương tiện và vận chuyển đá xây dựng đến cầu rót đổ xuống sà lan năm 2019
1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568
2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền lên phương tiện và vận chuyển đá xây dựng đến cầu rót đổ xuống sà lan
- Tổng số lượng: Bốc xúc: 578.905 m3, vận  chuyển 347.343 m3
- Tổng trị giá trúng thầu:  7.972.679.660 đồng (Bảy tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng chẵn)