Kết quả đấu thầu gói (cung cấp vỏ bao đựng xi măng) (14/01/2019 8:51:00 SA)
Căn cứ quyết định số 161/XMHT-VT&CCƯ ngày 14/01/2019 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói "cung cấp vỏ bao đựng xi măng"
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp vỏ bao đựng xi măng.
1- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.
2- Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Vỏ bao KPK đựng xi măng.
-Tổng giá trị trúng thầu: 12.243.000.000 VNĐ (Mười hai tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu đồng).
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/2019 đến hết 12/2019.
-Văn bản phê duyệt: Quyết định số 161/XMHT-VT&CCƯ ngày 14/01/2019