Kết quả đấu thầu gói (cung cấp búa đập đá vôi PP2533) (16/01/2019 9:43:00 SA)
Căn cứ quyết định số 184/XMHT-VT&CCƯ ngày 15/01/2019 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói "Cung cấp búa đập đá vôi PP2533"
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp búa đập đá vôi PP2533.
1- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Cơ khí chế tạo số 5.
2- Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Búa đập đá vôi PP2533.
-Tổng giá trị trúng thầu: 3.535.488.000 VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi tám ngàn đồng).
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 03/2019 đến 09/2019.
-Văn bản phê duyệt: Quyết định số 184/XMHT-VT&CCƯ ngày 15/01/2019