Kết quả đấu thầu gói (cung cấp băng tải các loại) (11/03/2019 1:58:44 CH)
Căn cứ quyết định số 741/XMHT-VT&CCƯ ngày 11/3/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp băng tải các loại"
 Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp băng tải các  loại.
1-Tên nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH MTV Cao su 75
2-Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
- Cung cấp băng tải các loại.
- Tổng giá trị trúng thầu: 1.803.917.500 (Một tỷ, tám trăm linh ba triệu, chín trăm mười bảy ngàn, năm trăm đồng)
- Loại hợp đồng : Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 3/2019 đến hết tháng 6//2019
- Văn bản phê duyệt: Quyết định số 741/XMHT-VT&CCƯ ngày 11/03/2019.