Kết quả đấu thầu gói thầu (Cung cấp con lăn các loại) (14/03/2019 3:54:46 CH)
Căn cứ quyết định số 798/XMHT-VT&CCƯ ngày 14/03/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp con lăn các loại"
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp con lăn các loại.
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các đơn vị, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
1-Kết quả đấu thầu: Không có nhà thầu nào trúng thầu gói thầu nêu trên.
2-Lý do: HSDT của các đơn vị không đáp ứng được y/c kỹ thuật & chào giá thầu vượt giá dự toán đã được phê duyệt.
3-Văn bản phê duyệt: QĐ số 798/XMHT-VT&CCƯ ngày 14/03/2019