Kết quả đấu thầu gói"Cung cấp con lăn các loại) (16/04/2019 4:52:39 CH)
Căn cứ QĐ số 1272/XMHT-VY&CCƯ ngày 16/04/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói"Cung cấp con lăn các loại)

 Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp con lăn các loại.
1-Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CPSX Chế tạo & Thương mại Đức Anh
2-Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Cung cấp con lăn các loại .
-Tổng giá trị trúng thầu: 3.890.090.000 VNĐ
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 06 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.
-Văn bản phê duyệt: QĐ số 1272/XMHT-VT&CCƯ ngày 16/04/2019