Kết quả đấu thầu gói thầu(Cung cấp tấm lót các loại) (24/04/2019 1:46:08 CH)
Căn cứ quyết định số 1381/XMHT-VT&CCƯ ngày 23/4/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp tấm lót các loại"

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp tấm lót các loại

1-Tên nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH SMTM Hương Linh.
2-Phạm vi cung cấp & giá trúng thầu cụ thể như sau:
-Cung cấp tấm lót các loại.
-Tổng giá trị trúng thầu: 2.958.059.500 VNĐ
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
-Thời gian thực hiện hơp đồng: trong vòng 05 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.
-Văn bản phê duyệt: QĐ số 1381/XMHT-VT&CCƯ ngày 23/04/2019