Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

slidenew2

22/04/2024 10:18:09 SA

Số: KH 20240419

slidenew2

22/04/2024 10:16:13 SA

Số: KH 20240422

slidenew2

16/04/2024 2:27:26 CH

Gói mua sắm: Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương